Klanttevredenheid
8.9
tevreden.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.aas-dagherstel.nl

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AAS-Dagherstel.nl en haar gebruikers, en op alle aanbiedingen die AAS-Dagherstel.nl doet.

Terminologie

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘gebruiker’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door aas-dagherstel.nl.

AAS-Dagherstel.nl is een handelsnaam van A.A.S. Schadeherstel.

Voorwaarden van gebruiker worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker worden nadrukkelijk uitgesloten.

Recht

Op alle overeenkomsten tussen AAS-Dagherstel.nl en de gebruiker en alle aanbiedingen van AAS-Dagherstel.nl aan de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Correspondentie

Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen, indien van toepassing. De gebruiker is verplicht om een e-mailadres aan AAS-Dagherstel.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen. E-mails die verstuurd zijn naar het e-mailadres van de gebruiker worden geacht aangekomen te zijn.

Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendommen op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij AAS-Dagherstel.nl of haar licentiegever(s). Gebruikers verkrijgen het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Rechten van derden

Gebruiker garandeert AAS-Dagherstel.nl dat de opdracht die gebruiker aan AAS-Dagherstel.nl verstrekt, op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor de online nieuwsbrief, waarbij de gebruiker zijn e-mailadres en naam achterlaat op de website, wordt deze gebruiker automatisch lid van de A.A.S. Dagherstel online nieuwsbrief. Dit is een nieuwsbrief die periodiek per email wordt verstuurd en waarin het laatste nieuws, inspirerende blogs, leuke acties en aanbiedingen beschikbaar wordt gesteld voor alle geabonneerden.

Uitschrijven voor de A.A.S. Dagherstel nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

Opschorting/stopzetting dienstverlening

AAS-Dagherstel.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden.

Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

Recht om diensten te weigeren

AAS-Dagherstel.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Vrijwaring

Het plaatsen van een bestelling vrijwaart gebruiker AAS-Dagherstel.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en dergelijke, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Gebruiker vrijwaart AAS-Dagherstel.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

Wijziging Algemene Voorwaarden

AAS-Dagherstel.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van AAS-Dagherstel.nl is daarvoor afdoende. Het is aan AAS-Dagherstel.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker van de website.

Ontbindende voorwaarden

AAS-Dagherstel.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de bezoeker handelt in strijd met één of meer van de Algemene Voorwaarden.

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!