Klanttevredenheid
8.9
tevreden.nl

Disclaimer

Het auteursrecht op al het materiaal op de A.A.S Dagherstel® website (alle paginas vallend binnen het domein www.aas-dagherstel.nl) berust bij A.A.S Dagherstel®. Alle rechten van namen en -logos berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A.A.S Dagherstel® informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. 

Linken en refereren naar de A.A.S Dagherstel® website mag wel.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u A.A.S Dagherstel® een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van A.A.S Dagherstel en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit da A.A.S Dagherstel® zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan A.A.S Dagherstel® niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. A.A.S Dagherstel® beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. A.A.S Dagherstel® kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door A.A.S Dagherstel® niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. A.A.S Dagherstel® wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.


Online communicatie

Berichten die u stuurt aan A.A.S Dagherstel® per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. A.A.S Dagherstel® adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan A.A.S Dagherstel® te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan A.A.S Dagherstel® per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

A.A.S Dagherstel® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt A.A.S Dagherstel® geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan A.A.S Dagherstel® wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van A.A.S Dagherstel®.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

A.A.S Dagherstel® behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!